توسط 1401-01-27
تخته نرد گل و گره

تخته نرد گل و گره گردو  تخته نرد های سنندج دارای تفاوت های بسیاری هستن از ساخت ا

ادامه مطلب...