توسط 1400-11-15
تخته نرد ابلق مدل گاو

تخته نردی ابلق گون که به لطف سفید زیاد و طرح قرینه چوب به شکل یک گاونر شاخ دار در آمد

ادامه مطلب...