توسط 1401-01-28
تخته نرد گیجلان خمره ای

تخته نرد های گیجلان گردو  با رنگ‌های ابلق گونه که از زیبایی بینظیر طبیعت حرف

ادامه مطلب...
توسط 1401-01-27
تخته نرد منبتکاری خوان سوم

تخته نرد تمام منبت کاری  نبرد رستم و اژدها یکی از داستان های شاهنامه رو به تصوی

ادامه مطلب...
توسط 1401-01-27
تخته نرد تک بازی پشت سینی

تخته نرد تک بازی پشت سینی  این اثر فوق العاده به علت زیبایی زیاد چوب از ساخت

ادامه مطلب...
توسط 1401-01-27
تخته نرد گل و گره

تخته نرد گل و گره گردو  تخته نرد های سنندج دارای تفاوت های بسیاری هستن از ساخت ا

ادامه مطلب...
توسط 1400-11-22
تخته نرد ریشه زغالی

تخته نرد زغالی  همیشه داشتن یک تخته نرد تیره به داشتن تخته نرد روشن میارزه تخته

ادامه مطلب...
توسط 1400-11-22
تخته نرد گره شکری

تخته نرد شکری گره کردو  مشهور به صدفی یا استخوانی از گره های مرغوب درختان مناطق

ادامه مطلب...