...
  • پروژه :تخته نرد یک بازی سخره ای
  • دسته بندی ها :تخته نرد سنندج
  • تاریخ شروع :1400/11/20
  • وضعیت :تحویل داده شده
  • مشتری :کاربران

شرح پروژه

تخته نرد چوب گردو سخره ای 

از چوب ریشه گردو کهنسال ساخته شده 

طرح و شکل موجود در بافت این چوب کاملا وجود صخره های کوها رو به رخ میکشه 

بافت چوب گردو به طرح و شکل های گوناگون قلم پروردگار را به رخ میکشه