فیلم ها

تخته نرد ریشه گردو مدل گیجلان

تخته نرد منیت کاری شده بر روی چوب گردو
تحته نرد منبت چوب گردو

آموزش منبت کاری تخته نرد سنندج به وسیله مغار بر روی چوب گردو

تخته نرد تک بازی ریشه گردو تمام منت

تخته نرد تمام گره گردو منبتکاری شده

تخته نرد ریشه گردو خورشیدی نایاب

حالا تماس بگیر
آدرس