تخته نرد تمام گره با چوب گردو

حالا تماس بگیر
آدرس