تخته نرد اصل ریشه و گره گردو سنندج

حالا تماس بگیر
آدرس